Befolkning

Befolkningsmängden har betydelse för ett hållbart samhälle. Faran i form av överbefolkning kan göra så att människan konsumerar mer än vad jorden kan producera. Hur mycket koldioxidutsläpp per person som släpps ut har stor betydelse eftersom många rika länder släpper idag ut mer CO2 per person än folktäta länder i Asien. Jordens befolkning ligger i år (2016) på ungefär 7,4 miljarder och fortsätter att växa.

Befolkningsökning

Befolkningsökning sker när födelsetalen är högre än dödstalen. Det länder som bidrar starkt till befolkningsökningen är dem länder som precis gått från att ha varit utvecklingsländer till att börja bli industriella länder. Orsakerna till ökningen beror på:

  • Industrialisering
  • Minskad spädbarnsdödlighet
  • Minskade dödsfall från epidemier

Demografisk transition

Är ett fenomen som sker i de länder som gör en övergång från höga till låga födelse- och dödstal. Modellen baseras på observationer av demografen Warren Thompson. Detta fenomen har samband med industrialiseringen i ett land och förbättrad livskvalitet. Innan industrialiseringen har landet haft en stabil befolkningsmängd med höga dödstal och samtidigt höga födelsetal. När bättre sjukvård och utbildning blir tillgängligt för befolkningen leder det till att folk lever längre och barnadödligheten minskar och detta gör så att befolkningen ökar markant. Födelsetalen är fortfarande väldigt höga men minskar i takt med att landet utvecklas till det bättre. Tillslut minskar födelsetalen så pass mycket så att befolkningen håller sig på samma nivå eller till och med minskar.

Man får komma ihåg att den demografiska transitionen är en generell modell för hur befolkningsmängden förändras, varje land har sina omständigheter som påverkar landets transition. Länders reglering, som Kinas ettbarnspolitik, och landets kultur till exempel har inverkan på födelsetal. Hur stor befolkningstillväxt som uppstår ur transitionen beror på hur länge industrialiseringen pågår. Man hoppas att industrialiseringen sker så snabbt som möjligt så att befolkningstillväxten stannar.

Befolkningsminskning

I länder som har gått förbi den demografiska transitionen sker oftast en befolkningsminskning på grund av att det föds färre barn. Vissa länder ligger runt ett befolkningstal och varken växer eller sjunker. Och andra som t.ex Japan genomgår en stor befolkningsminskning där en fjärdedel av befolkningen är över 65 år gamla. Och befolkningen har minskat med nästan 1 miljon om man jämnför från 2010 till 2015. Anledningar till befolkningsminskningar beror på:

  • Större möjligheter för kvinnor att göra karriär
  • Välfärd och inkomst
  • Kultur